document.write('
 • 那年夏天
 • '); document.write('
 • 快乐的归侨妇女们
 • '); document.write('
 • 侨友乐特派记者不倒翁现场报道广西来宾华侨农场
 • '); document.write('
 • 广西来宾华侨农场从前的生活更加留连往返
 • '); document.write('
 • 来宾华侨农场风景
 • '); document.write('
 • 来宾华侨农场介绍
 • ');